top of page

Zorostria

En jordbruks- och fiskenation med få skrupler och många avskärmade småbyar. Folket, som kallar sig Mérer, köper, säljer och ger sig i kast med det mesta. Att skapa sig en förmögenhet är ett överordnat mål och alla sätt att nå framgång hålls i aktning – så länge de inte faller inom räckvidd för lagens långa arm, ty då står ett fullständigt  fördömande att vänta.

 

Lojalitet är oftast underordnat självförverkligandet så förvänta dig inget stöd om du rör dig i grumliga vatten, inte ens från dina allra närmaste. Även om nationen främst består av en tät barrskog som täcker kustlinjen och småberg, vet de som rest i landet att skogen luckras upp utav många gölar, träsklandskap och på vissa håll, vidsträckt tundra. Landets främsta bebyggelse är i form av små timmerhusbyar, men det finns tre större bosättningar – Baal, Hjartryk och Tungelskinn – varifrån nationen tre jarldömmen styrs. 

 

Klimatet i Damméro är i stort fuktigt och rått, ofta med dimma och dis över markerna - karga vintrar och milda sommrar. Damméro besitter sedan slaget vid Stora Vältan landområden över Hisnafjorden som skärmar av Zorostria från att nå en landremsa mot havet. Sedan sommaren 1398 har hurusom hissnafjorderns fulla längd beslagtagits utav Zorostria, med understöd utav det mériska handelshuset Fridwalls.

Fördjupning

Innehåll
 

 • Historia
   

 • Geografi och natur
   

 • Statsskick, politik & makt
   

 • Ekonomi, industri & infrastruktur
   

 • Demografi, folkgrupper & bosättningar
   

 • Kultur, folktro & religion

Historia

Stamtiden

(>10F.A )

Smårikestiden

(11F.A-303E.A)

Jarlresnadstiden

(304-649E.A)

Storstatsreformen

(650-712E.A )

Asgrals bälte ansluter sig till förbundet och ställer sin imponerande flotta till förgogande. 

Landområden längs hissnafjorden blir mériska

Förbundetstid

(713E.A-nu)

Geografi och natur

Översikt

xxx haven, ögrupperna etc

 
Landmärken

xxx Gjutenheims klippor 

Klimat

xxx

Vegetation 

xxx

Fauna

xxx

Statsskick, politik & makt

Damméros statsskick

Damméro är i praktiken en förbundsstat utan centralstyre. Detta eftersom statsförfattningen föreskriver att vid val av en drottning eller konung krävs en enhällig röst från samtliga av nationens tre jarlar och de fyra Sältekronorna - något som inte hänt sedan lagen trädde i kraft då dess instiftare, Taspian af Hjarta berövades möjligheten att leda nationen som konung utav sältekronan av Vikbrar. Sedan dess har ingen som fört fram frågan till röstning varit närmare än Taspian och Damméro ses därför inte som en monarki utan istället som en förbundsstat.

 

Det innebär att landets tre största regioner, jarldömmerna Norra Damméro, Mellersta Damméro och Södra Damméro i mångt och mycket fungerar som tre separata statsmakter. Därtill äger några av nationens öriken självstyresrätt. 

Damméro är ett lapptäcke utav gamla småmonarksriken vilka kommit samman för att bilda en gemensam nation. Dessa småmonarkier är numera Lagsagor, avgränsade områden vilka tillhör något av de tre jarldömmerna men ändock har ett visst mått att självständighet. Undantaget är öarna i Asgrals bälte, vilka utgör tre lagsagor som tilldelats rätten till självstyre och inte behöver svara mot någon av nationens tre Jarlar. Uppdelningen av Damméros tjugoåtta lagsagor ser ut som följande:

Norra Damméro:

Består utav fyra lagsagor och styrs ifrån jarlsätet Hjartryk invid Hissnafjorden.

 • Svalner

 • Villolag

 • Keelony

 • Kargaro

Mellersta Damméro:

Består utav ​tretton lagsagor och styrs ifrån jarlsätet Tungelskiin på innanhavet Augas östkust.

 • Svovlag

 • Selkust

 • Södra Myrheid

 • Norra Myrheid

 • Vale

 • Trönna

 • Trench

 • Fymmel

 • Löstrikland

 • Orvil

 • Dvane

 • Furembria

 • Middelrik

Södra Damméro

Består utav åtta lagsagor

 • Dryftheidmér

 • Stromland

 • Trift

 • Norfmark

 • Jörmsland

 • Gydamarken

 • Ringamark

 • Rimhjem öarna

De fristående örikena:

Det finns tre stycken lagsagor i Asgralsbälte, dessa praktiserar självstyre och styrs utav ämbetet "sältekrona". 

 • Beitunn

 • Jarlith Stev

 • Vikbrar
   

Fribrytare:

Askhem: En utav Norra Damméros lagsagor, vilken efter förlusten av Hissnafjorden 1398 kom att förvaltas av Södra Damméro annekterades 1399 utav en flotta med lôriska pirater från faktionen "Sjöormen". Jarlen i Tungelskiin valde att offentligt erkänna Askhems suveränitet och sedemera erbjöds  flottans ledare, amiral Shahab Fhálmir den legetima rätten som Sältekrona i Damméro. 

Politik

xxx

Rättsväsen 

xxx

Försvar

xxx

Asgralska pluggar

 
Damméros relation till omvärlden

xxx

Ekonomi, industri & infrastruktur

Damméros statsskick

xxx

Politik

xxx

Rättsväsen 

xxx

Försvar

xxx

 
Damméros relation till omvärlden

xxx

Demografi, folkgrupper & bosättningar

Mérernas ursprung

xxx

Folkgrupper

xxx

Bosättningar

xxx

Kultur, folktro & religion​

 
Kultur

xxx syn på konsten, filosofi, folksjälen

Folktro

xxx skrock, sägner, legender

Religion

xxx

bottom of page